To the T.P.'s main page

T.P.'s proposals of topics
for the bachelor and master level graduation works
1. Mõõte-elektroodide mõju elimineerimine elektrilise bio-impedantsi mõõtmistel.
Elektrilise bio-impedantsi mõõtmise juures kasutatavate elektroodide elektriliste omaduste analüüs ning riist- ja tarkvaraliste võtete väljatöötamine elektroodide mõju elimineerimiseks elektrilise bio-impedantsi mõõtmise vahendites.
1. Elimination of the effect of measurement electrodes in measurements of electrical bio-impedance.
Analysis of the properties of the electrodes used by the electrical bio-impedance measurements, and development of the hard- and software based methods of eliminating the influence of electrodes in the means of electrical bio-impedance measurements.
Other possible supervisors/co-supervisors: Margus Metshein (PhD student).


2. Mitmesageduslike bio-impedantsi analüsaatorite realiseerimise meetodite võrdlev analüüs.
Elektrilise bio-impedantsi mitmesagedusliku ja laiaribalise mõõtmise meetodite analüüs ja nende meetodite kasutamisel põhinevate mõõtevahendite omaduste ja kasutamise võimaluste võrdlus.
2. Comparative study of the methods of accomplishing the multifrequency bio-impedance analysers.
Analysis of the methods of multifrequency and wideband measurement of electrical bio-impedance, and comparison of the properties and applicabilty of the measurement means based on these methods.


3. Elektrilise bio-impedantsi multifunktsionaalse imitaatori väljatöötamine.
Elektrilise bio-impedantsi mõõtmise vahendite testimiseks vajaliku bio-impedantsi imiteerimise vahendite võrdlev analüüs ja/või universaalse bio-impedantsi imiteerimise seadme väljatöötamine.
3. Design of multifunctional imitator of the electrical bio-impedance.
Comparative study of the means of imitating the electrical bio-impedance needed for testing the means of bio-impedance measurement, and/or development of a corresponding universal device of bio-impedance imitation.


4. Kantavate audio- ja videoseadmete elektroakustiliste omaduste parandamise elektroonsete võtete uurimine.
Elektrooniliste  elektroakustiliste omaduste parandamise võtete kirjeldamine ja nende potentsiaalset võimaluste piiride määramine portatiivsete seadmete puhul.
2. Study of the ways of improvement of the electro-acoustical properties of wearable audio and video devices.
Description, analysis and determination of the potentially achievable results when the electronic methods of improvement of the electro-acoustical properties of the portable devices are used.
Last revised: 05.01.2015. T.Parve.