E E S T I    E L E K T R O O N I K A Ü H I N G 
E s t o n i a n   E l e c t r o n i c s   S o c i e t y


(A mirror page of the original at http://www.eeu.org.ee/index.html)


Eesti Elektroonikaühing (EEÜ) on elektroonikaga seotud teaduse ja tehnika aladel tegutsevate või vastava kõrghariduse omandanud spetsialistide erialaselts, mille tegevuse sisuks on oma liikmete erialastest huvidest lähtuva tegevuse toetamine alates insnerikutsete omistamisest kuni huvialase tegevuseni.

The Estonian Electronics Society is a professional society of the specialists having occupation or higher education in the field of science or engineering related to electronics, aim of the activity of which is supporting of the speciality related activities of its members beginning from the qualifying of the engineers, and reaching the interest based activities.

2003. aastal täitusb 45 aastat Eesti Elektroonikaühingu asutamisest. Seoses selle tähtpäevaga on koostatud Ühingut tutvustav trükis "EEÜ-45", mis on siin saadaval MSWord8.0/Office97 failidena, mis on lingitud index-faili kaudu.

14. mail 2004.a. leidis aset konverents Elektroonika 2004.
Lisaks toimuvad EEÜ sektsioonide huvialaste töögruppide töökoosolekud ( mõõte-elektroonika, biomeditsiinielektroonika).


Väike retrospektiiv / A small retrospective :
Sügis-sessioon 2003 sektsioonides (oktoobris-novembris).
16. mail 2003 toimus konverents Ringhääling 2003.
Konverentsi raames toimusid erialasektsioonide (elektroonikasektsioon, jt.) istungid.
Lisaks toimusid EEÜ sektsioonide huvialaste töögruppide töökoosolekud ( mõõte-elektroonika, biomeditsiinielektroonika).


         

E E Ü   elektroonikaga  seotud  sektsioonid:

     

MES
 

µES
 

BMES

-  
 

-  
 

-  

Mõõte-elektroonika sektsioon
Section of Electronic Measurement

Mikroelektroonika sektsioon
Section of Microelectronics

Biomeditsiinielektroonika sektsioon
Section of Biomedical Electronics


         

E E Ü   raadiotehnika ja telekommunikatsiooni alased sektsioonid, töögrupid jms.

     

TKS
 

RHS
 

STNK

-  
 

-  
 

-  

Telekommunikatsioonisektsioon (tuntud ka kui Sideklubi);
Section of Telecommunications (known also as the Communications Club)

(Raadio)ringhäälingu sektsioon.
Section of (Radio and TV) Broadcasting

Sidetehnika-alaste normide komitee.
Section of Norms on Telecommunication


Märkus / Note :
    Siin kasutatud lühendid ei ole ametlikud tähised.
    The abbreviations used here are not the official signs.


MUUD INFORMATSIOONI EEÜ KOHTA
Other information about the EES


Uudised.

Sündmused.

Üldist laadi informatsiooni EEÜ kohta (Elektroonikasektsioonide lehekülg) / General information about the EES (on the pages of the electronics related sections of the EES);
http://www.yva.ee/EEU-Elec/Index.html.

Üldist laadi informatsiooni EEÜ kohta (Telekommunikatsiooni-, Raadiotehnika- ja Ringhäälingusektsioonide www-leheküljed) / General information about the EES on the pages of the Telecommunications, Radio Engineering and Radio Broadcasting sections;
http://rasi.lr.ttu.ee/eeu/.
(Koopia/A copy siin/here)


Veel infot / More information :

Üldist informatsiooni EEÜ liikmetele ja liikmeks astuda soovijatele / General information for membership applicants;


Info EEÜ Elektroonikasektsioonide lehekülgedel / Information on the pages of the electronics related sections of the EES: http://www.elin.ttu.ee/EEU-Elec/Index.html.
Informatsioon konverentside, workshoppide, seminaride jms. kohta / Information about the Conferences, Workshops, Seminars, etc.
Informatsioon publikatsioonide kohta / Information about the publications.
EEÜ liikmete poolt avaldamiseks saadetud kirjad / Public letters from the members of the EES.


L i s a i n f o r m a t s i o o n i :

Käesolevate EEÜ WWW-lehekülgede URL: http://www.eeu.org.ee/.

Elektroonikasektsioonide leheküljed Tallinna Tehnikaülikooli   Elektroonikainstituudi serveris www.elin.ttu.ee.

Telekommunikatsiooni, raadiotehnika ja ringhäälingu sektsioonide ning Sideklubi internetileheküljed, kaasa arvatud alternatiivleheküljed (http://rasi.lr.ttu.ee/eeu) Eesti Elektroonikaühingu kohta, Tallinna Tehnikaülikooli   Raadio- ja sidetehnika instituudi serveris rasi.lr.ttu.ee.


Selle lehekülje originaali URL / The URL of the original of this page : http://www.eeu.org.ee/index.html.
Selle lehekülje URL / The URL of this page : http://www.yva.ee/EEU/index.html.

05.05.2003 red. Last revised: 03.05.2004. Edited by T.Parve.