Ü l e l i i d u l i s e
Raadiotehnika, Elektroonika ja Side Teaduslik-Tehnilise Ühingu
( R E S   T T Ü )

E e s t i   O r g a n i s a t s i o o nRESTTÜ Eesti Organisatsioon asutati 17. detsembril 1958. aastal. Vastavalt selle ajajärgu korraldusele kuulus Eesti RESTTÜ organisatsioon vastava NSVLiidu katusorganisatsiooni (Üleliidulise Raadiotehnika, Elektroonika ja Side Teaduslik-Tehnilise Ühingu*) koosseisu.

RESTTÜ-l olid füüsilistest isikutest liikmed (tegevliikmed jt.) ja juriidilistest isikutest liikmed (asutused ja jt. organisatsioonid).

RESTTÜ liikmeskond moodustas huvi- ja/või erialasel alusel erialasektsioone, millest olulisemad olid vast Ühingu nimetusele vastavalt Raadio-, Elektroonika ja Side (s.h. postiside) sektsioonid, aga ka Automaatika sektsioon (mida võib pidada hilisema Eesti Automaatikute Seltsi, praeguse Eesti SüsteemiInseneride Seltsi eelkäijaks), ning ka mõned puhtalt huvialale põhinevad sektsioonid (nagu näiteks BioElektroonika Sektsioon).

RESTTÜ liikmemaks füüsilistest isikutest liikmetele oli alates 1961. aastast 1 rbl. 20 kop. aastas (krooni siseturu ostujõu kaudu arvutatud võrreldava kursiga ümber arvestades vastaks see 2000/2001 aastavahetuse seisuga umbes 60 kroonile, mis on selgelt väiksem RESTTÜ järeltulija EEÜ poolt kehtestatud liikmemaksust). Suurema osa sissetulekutest andis RESTTÜ-le hoopiski juriidilistest isikutest liikmete liikmemaks. Kuigi liikmemaks on Ühingule eluliselt tähtis, ei ole teadaolevalt kedagi liikmemaksuvõlgnevuse pärast Ühingust välja heidetud, kuigi, võib olla on maksuvõlglaste tegevust Ühingu üritustest osavõtmisel v.m.s. viisil mingil määral piiratud.

1992. aastal reorganiseeriti RESTTÜ peamiselt Ühingu kauaaegsete eestvedajate hr. Toomas Sõmera, pr. Zhanna Jaagura ja teiste initsiatiivil ainult füüsilistest isikutest koosneva liikmeskonnaga Eesti Elektroonikaühinguks (EEÜ).

Seoses muudatuste sisseviimisega mittetulundusorganisatsioonide seadusesse saavad alates 1998. aastast ka juriidilised isikud olla jälle Ühingu liikmeteks (vaadake Juriidilised liikmed). Juriidilistest isikutest liikmete ühingu tegevusse kaasamisest on loota ka Ühingu rahalise seisu paranemist.

Ettevõtete ja teiste juriidiliste isikute huve esindama kutsutud ühenduste (liitude) hulgas on EEÜ-le (endisele RESTTÜ-le) olemuse poolest lähimaks vast Masinatööstuse Liidu raames tegutsev Eesti Elektroonika- ja Aparaaditööstuse Liit (ELA).

RESTTÜ korraldas ise või osales mitmesuguste ürituste korraldamises (Raadiopäeva konverentsid, näitused, jms.).

RESTTÜ andis välja ajakirja "Radiotekhnika" (ISSN 0033-8486), mis nüüdsel ajal ilmub ka WWW-versioonis.


* praegune Ülevenemaaline Raadiotehnika ja Elektroonikaühing (VORE).


Toomas Parve, mailto:
parveto@edu.ttu.ee
.

15.05.1998 red. Last revised: 18.09.2001.