Eesti Elektroonikaühing (EEÜ)
Estonian Electronics Society

M  E  S
Mõõte-elektroonika sektsioon / Section of Electronic Measurements

 T Ö Ö K O O S O L E K  /  M E E T I N G
13. mail 2005. aastal / on May 13, 2005 
algusega kell 15.00 / beginning at 15.00

TTÜ Elektroonikainstituudis / in the Institute of Electronics at the TTU
ruumis / in the room  II - 2 0 8.


K a v a / P r o g r a m m e


P õ h i e t t e k a n d e d :

Põhiettekandeid ei toimu
(seoses mõõte-elektroonika alaste ettekannete lülitamisega üldise Elektroonikasektsiooni ettekanneteks)
D i s k u s s i o o n :
 
Paljusageduslik (multifrequency) analüüs.
(Seoses Europrojekti DASPTOOL/Non-uniform sampling lõppemisega).

Võimalik on diskussioon ka teistel, s.h. kohapeal välja pakutavatel teemadel.


Sektsiooni koosolek on lahtine.

Juhataja: Ants Ronk1.Toimub ka  ü l d i n e   e l e k t r o o n i k a s e k t s i o o n,   mis on iga-aastase Rahvusvahelise Telekommunikatsioonipäeva puhul korraldatava konverentsi, mis seekord kannab plenaaristungi järgi nime Raadiotehnika 2005, üks sektsioonidest.

Vaadake ka / See also 
Biomeditsiinielektroonika sektsiooni töökoosolek 13. mail 2005. / Meeting of the Biomedical Electronics Section on May 13, 2005.
14. mail 2004 toimunud eelmine töökoosolek ja "Workshop(s) on Electronics 2005".
The preceeding meeting on May 14, 2004 and the "Workshop(s) on Electronics 2005". 

Töökoosolek on ühtaegu ka 2005. aasta Workshop(s) on Electronics'i Mõõte-elektroonika alane workshop.
This meeting will be taken as the Workshop on Electronic Measurements, one of the WorkShop(s) on Electronics to be held in the year 2005.Fax: +372 6202151       Phone: +372 6202160       E-mail: parveto@edu.ttu.ee.
Postiaadress:   EEÜ Mõõte-elektroonika sektsioon (MES).
Mõõte-elektroonika ôppetool, Elektroonikainstituut, Tallinna Tehnikaülikool
Ehitajate tee 5,  19086 Tallinn,  Estonia
( Võib kasutada ka Elektroonikaühingu üldist postiaadressi: MES, EEÜ, p.k. 6, 10502 Tallinn, Estonia )

WWW Site (URL) of the page is http://elve.le.ttu.ee/EEU-Elec/MEs/Meetings/20040514/040514.htm.
Koostas: Toomas Parve,   14.04.2005.   Last revised: 18.05.2005. T.Parve