EEÜ elektroonikasektsioonid.

Eesti Elektroonikaühing (EEÜ)
Estonian Electronics Society


MÕÕTE-ELEKTROONIKA SEKTSIOON
The Electronic Measurements Section/Interest Group


Ajaloost / About the history     Liikmeskond / Members     Töögrupid / Working Groups     Info / Information     In memoriam    A J A L O O S T   JA   P R A E G U S E S T   S E I S U S T / About the history and nowadays of the Section

Mõõte-elektroonika sektsiooni (MES) eelkäijaks võib pidada Raadiotehnika, Elektroonika ja Side Teaduslik-tehnilise Ühingu (
RESTTÜ) asutamisel loodud Mõõtmistehnika sektsiooni ja alates 70-ndate aastate lõpust tegutsenud Bioelektroonika sektsiooni mõõtetehnika töögruppi, kuigi viimases olid tähelepanu all peale elektronmõõtetehnikaga seonduva ka bio- ja geofüüsikaliste mõõtmistega seonduvad probleemid.
Ühingu tegevuse taastamise järel 1992. aastal Eesti Elektroonikaühingu (EEÜ) nime all, kerkis mõõte-elektroonika alase huvi kaudu seotud inimeste seltsilise tegevuse korraldamise probleem uuesti päevakorda, ja nii alustaski tegevust omaette Mõõte-elektroonika sektsioon (MES).


L I I K M E S K O N D / Members

Juhataja / The leader:
Mart Min, professor, TTÜ Elektroonikainstituudi mõõte-elektroonika õppetooli juhataja.

Tegevliikmed / Active Members

TTÜ Elektroonikainstituudis / in the Institute of Electronics of the TTU:
Eero Haldre, TTÜ mõõte-elektroonika labori vaneminsener,
Alar Kuusik, vanemteadur,
Raul Land, TTÜ vanemteadur,
Mart Min, professor, TTÜ Elektroonikainstituudi mõõte-elektroonika õppetooli juhataja,
Olev Märtens, dotsent, M&T Electronics Ltd.,
Toomas Parve, vanemteadur,
Ants Ronk, vanemteadur,

Teistes asutustes / in other organisations:
Jaan Pilt, AS Ecomatic,
Uljas Tamm, TTÜ Infotehnoloogia teaduskonna dekanaadi kaugõppe projektijuht (mõõte-elektroonika dotsent kuni 2003. a.).
Jaak Tammemägi,
Aivar Usk, Cybernetica AS.

Liikmed varasemal perioodil / Members formerly:
Marc Keulers.


T Ö Ö G R U P I D / Working Groups

Sektsioonis toimivad järgmised 4 töögruppi:
- sünkroonmõõtetehnika töögrupp -
juhatab
Ants Ronk, TTÜ Elektroonikainstituudi mõõte-elektroonika õppetool,
- elektronmõõtesüsteemide töögrupp -
juhatab Mart Min, TTÜ mõõte-elektroonika õppetool,
- mitteelektriliste suuruste elektroonsete mõõtmiste töögrupp -
juhatab insener Jaan Pilt, AS Ecomatic,
- DSP-põhjaliste mõõtevahendite töögrupp -
juhatab Olev Märtens, AS M&T Electronics.


M U U D   E E Ü   S E K T S I O O N I D / Other sections

- Mikroelektroonika sektsioon -
    Juhataja: Toomas Rang, TTÜ Elektroonikainstituudi elektroonikadisaini professor.
- Biomeditsiinielektroonika sektsioon -
    Juhataja: Toomas Parve, TTÜ Elektroonikainstituudi vanemteadur.
- Raadiotehnika sektsioon -
    Juhataja: Ilmar Arro iarro@edu.ttu.ee.
- (Raadio)ringhäälingu sektsioon -
    Juhataja: Eduard Schults Schults@rasi.lr.ttu.ee.
- Sideklubi (Telekommunikatsiooni sektsioon) -
    Juhataja: Avo Ots avots@rasi.lr.ttu.ee.Informatsiooni / Information

Signaalitöötluse alane seminar kõigile huvilistele (k.a magistrandid, doktorandid, teadurid)
18.10.2007 (neljapäev) k. 14.00-16.15 TTÜ, VI-124 (Ehitajate tee 5)
1.  Põhiettekanne: Üldistatud Shannoni võendamise (valim-) operaatorid
dr. Gert Tamberg, TTÜ matemaatika instituut, Matemaatilise analüüsi õppetool, mailto: gtamberg@staff.ttu.ee.
Kommentaarid-lisandused: prof. Andi Kivinukk (TLÜ, mailto: andik@tlu.ee).
2.  Väike ülevaade signaalide võendamise ja töötluse algoritmidest TTÜ elektroonikute juures, ja võimalikud arendused
(prof. Mart Min, dots. Olev Märtens),
ja  muu diskussioon.

"Workshop(s) on Electronics":
1995,   1996,   1997,   1998,   1999,   2000,   2001,   2002,   2003,   2004,   2005,   2006,   2007.
The next workshop, incl. the Meeting of the Section will take place in May 23, 2008.

Please, see the Meetings of the Section.

The Meetings of the Section, Mõõte-elektroonika EEÜ Sügissessiooni(de)l Elektroonikasektsioonis:
2000. aastal.

Mõõte-elektroonika konverentsidel, s.h. Balti Elektroonikakonverentsidel / The topic of Electronic Measurements on the Conferences, incl. the Baltic Electronics Conferences:
1987, 1989,   1991,   BEC'94,   BEC'96,   BEC'98,   the BEC 2000 (the sections on Instr. and Systems), BEC'2002, and BEC'2004.

More information about the electronic measurements related conferences can be found at the web-pages of the Lock-in Measurement WorkGroup at the TTU, ELIN, MESEL.

Teised mõõte-elektroonikaga seotud organisatsioonid / Other organisations related to electronic measurements
Electrical Measurements Technical Committee (TC4) and other committees of the  I M E K O.
Instrumentation and Measurement (I&M) Society of the  I E E E.
Vene RESTTÜ vastavad sektsioonid.


In memoriam:

Paul Plakk 15.07.1909 - 05.02.2001
Tema tegevus elektroonsete mõõtevahendite uurimise ja loomise alal väärib erilist äramärkimist.
Kuid auliikme statuut Elektroonikaühingul põhikirja järgi kahjuks puudub.

Toom Pungas 1946 - 2011
Märkimisväärne oli tema tegevus elektroonsete mõõtevahendite uurimise ja loomise alal, eriti aga leiutustegevus.
Kuid auliikme statuut Elektroonikaühingul põhikirja järgi kahjuks puudub.Postiaadress/Postal Address:  EEÜ Mõõte-elektroonika sektsioon.
Elektroonikainstituut,  Tallinna Tehnikaülikool,   Ehitajate tee 5,  19086 Tallinn
Võib kasutada ka aadressi: EEÜ Mõõte-elektroonika sektsioon, p.k. 6, 10502 Tallinn
WWW Site (URL): http://elve.le.ttu.ee/EEU-Elec/MEs/MES_info.htm (käesolev lehekülg).
Fax: +372 6202151   E-mail: sektsiooni juhatajale Mart Min'ile min@edu.ttu.ee.

Koostas: Toomas Parve,  07.05.1997.  Last revised: 14.02.2012. T.Parve.