The Workshops on Electronics - 2008
Reedel, 23. mail 2008. aastal, toimub TTÜs järjekordne iga-aastane EEÜ ja TTÜ ühisel korraldamisel toimuva teaduslik-tehniline konverents.

Seekord peaks konverentsi plenaaristung olema pühendatud elektroonikale, mille järgi konverentsi üldnimetuseks on ELEKTROONIKA 2008.

Mitmesugustel põhjustel plenaaristungit maikuus siiski ei toimu.
Loodetavasti õnnestub selle korraldamine sügisel.


Konverentsi töö toimub konverentsi sektsioonides, milleks arvatavalt on - e l e k t r o o n i k a s e k t s i o o n,
- r a a d i o t e h n i k a   s e k t s i o o n,
- t e l e k o m m u n i k a t s i o o n i s e k t s i o o n,  j a
- r i n g h ä ä l i n g u   s e k t s i o o n.
Võimalikud on veel muudki ettevõtmised.

Lisaks toimuvad samal päeval ka EEÜ huvialasektsioonide korraldatavad üritused*. Täpsemat informatsiooni nende ürituste kohta ning lisaks veel elektroonikasektsioonide poolt korraldatavate muude ettevõtmiste kohta leiate EEÜ elektroonikasektsioonide võrgulehekülgedelt (seekord vastavalt mõõte-elektroonika sektsiooni ja biomeditsiinielektroonika sektsiooni võrguleheküljelt).

Märkus:

* Need ongi ühtlasi EEÜ Elektroonikasektsioonide ja TTÜ Elektroonikainstituudi korraldamisel alates 1995. aastast toimuvate iga-aastaste Workshops on Electronics nimetuse all toimuvate ettevõtmiste sarja üritusteks.


Kataloogi KonvWrks index-lehele.

10.04.2008 red. Last revised: 22.05.2008. T.Parve.