TTÜ ja Eesti Elektroonikaühingu poolt
1 7 .   m a i l   2 0 0 2
seoses Rahvusvahelise Telekommunikatsioonipäevaga* korraldatava
iga-aastase teaduslik-tehnilise
K  O  N  V  E  R  E  N  T  S  I 

 E L E K T R O O N I K A S E K T S I O O N 

TTÜ  II õppekorpus,  ruum 208 ,  algus kell 14.oo.


E t t e k a n d e d :


40 aastat elektroonikainstituuti.
      Enn Velmre, TTÜ Elektroonikainstituudi professor,
      Uljas Tamm, TTÜ Elektroonikainstituudi dotsent.

Siirdeaja minimiseerimise võimalustest PLL-sagedussüntesaatorites.
      Toivo Paavle, TTÜ Elektroonikainstituudi doktorant

Difusioonkeevituse teel pSiC pinnal loodud kontaktide eksperimentaalse uurimise tulemused.
      Oleg Korolkov, TTÜ Elektroonikainstituudi teadur, doktorant


Ettekannetele järgneb  d i s k u s s i o o n  ajakohastel elektroonikaga seotud teemadel (tööstus, arendus- ja teadustegevus, kõrgharidus ja õppetöö, ja muud)
ning leiavad aset Ühingu huvialasektsioonide korraldatavad ettevõtmised: 
  -   mõõte-elektroonika,
  -   biomeditsiinielektroonika,
ning teised vastavalt soovidele ja võimalustele.  
Ettepanekud on oodatud TTÜ Elektroonikainstituuti või EEÜ elektroonikasektsioonidesse.

Juhatab: Uljas Tamm,
TTÜ Elektroonikainstituudi mõõteelektroonika dotsent,
Elektroonikasektsioonide esindaja EEÜ juhatuses.

Korraldajad:
TTÜ Elektroonikainstituut,
Eesti Elektroonikaühingu elektroonikasektsioonid

* seoses ITU asutamisega 17. mail 1865 nimetatud Rahvusvaheliseks Telekommunikatsioonipäevaks.

Vaadake ka Telekommunikatsioonipäeva Konverentsi Telekommunikatsioon 2002 plenaaristungi kava.
Workshops on Electronics 2002 üldinfo.

26.02.2002 red. Last revised: 16.04.2002. T.Parve