Eesti Elektroonikaühing (EEÜ)
Estonian Electronics Society

 B M E S
Biomeditsiinielektroonika sektsioon / Section of Biomedical Electronics

 T Ö Ö K O O S O L E K  /  M E E T I N G
25. mail 2007. aastal / on May 25, 2007 
algusega kell 17.30 / beginning at 17.30

TTÜ Elektroonikainstituudis / in the Institute of Electronics at the TUT
ruumis / in the room   II - 2 0 8.K a v a / P r o g r a m m e
Preliminary


Rauno Gordon, mõõte-elektroonika teadur
Inimese südame töö analüüs impedantsmudelit kasutades.
(About analysis of human cardiac activity using bioimpedance model) 
Doktoritöö teostamise käigus välja töötatud modelleerimisvahendite demonstratsioon.

Raul Kala, mõõte-elektroonika magistrant
Uneuuringute elektroonsest aparatuurist.
(About electronic devices for investigation of sleep) 
Märkus: Ettekanne suulises vormis jäi ära, kuna kavas on magistritöö teemat muuta 
Palume vaadata ettekande materjale pdf-formaadis: Kalapres.pdf. 

-----

Võimalik on ka diskussioon kohapeal algatatud teemadel.


Sektsiooni koosolek on lahtine.

Juhataja: Toomas Parve.


Toimub ka ü l d i n e   e l e k t r o o n i k a s e k t s i o o n,   mis on iga-aastase Rahvusvahelise Telekommunikatsioonipäeva puhul korraldatava konverentsi, mis seekord kannab plenaaristungi järgi nime Ringhääling 2007,  üks sektsioon.

Vaadake ka / See also
Mõõte-elektroonika sektsiooni töökoosolek 25. mail 2007. / Meeting of the Electronic Measurements Section on May 25, 2007.
19. mail 2006 toimunud eelmine töökoosolek ja "Workshop(s) on Electronics 2006".
The preceeding meeting on May 19, 2006 and the "Workshop(s) on Electronics 2006".


Töökoosolek on ühtaegu ka 2007. aasta Workshop(s) on Electronics'i Biomeditsiinielektroonika alane workshop.
This meeting will be taken as the Workshop on Biomedical Electronics, one of the WorkShop(s) on Electronics to be held in the year 2007.Fax: +372 6202151       Phone: +372 6202160       E-mail: parveto@edu.ttu.ee.
Postiaadress:   EEÜ Biomeditsiinielektroonika sektsioon (BMES).
Môôte-elektroonika ôppetool, Elektroonikainstituut, Tallinna Tehnikaülikool
Ehitajate tee 5,  19086 Tallinn,  Estonia
( Võib kasutada ka Elektroonikaühingu üldist postiaadressi: BMES, EEÜ, p.k. 6, 10502 Tallinn, Estonia )

The URL of this page is http://elve.le.ttu.ee/EEU-Elec/BMEs/Meetings/20070518/070518.htm.
Koostas: Toomas Parve,   28.11.2006.   Last revised: 10.06.2007. T.Parve.