Eesti Elektroonikaühing (EEÜ)
Estonian Electronics Society

 B M E S
Biomeditsiinielektroonika sektsioon / Section of Biomedical Electronics

 T Ö Ö K O O S O L E K  /  M E E T I N G
16. mail 2003. aastal / on May 16, 2003 
algusega kell 17.00 / beginning at 17.00

TTÜ Elektroonikainstituudis / in the Institute of Electronics at the TTU
Mõõte-elektroonika õppetooli / the Chair of Electronic Measurements
Bioonika ja meditsiinielektroonika / the Bionics and Medical Electronics
laboratooriumis / laboratory
L - II - 2 1 1.

K a v a / P r o g r a m m e

Rauno Gordon, mõõte-elektroonika doktorant
Bioimpedantsi meetodi kasutamisest südametöö analüüsi jaoks.
(About using of bioimpedance method for analysis of cardiac activity) 

Raul Kala, elektroonika ja biomeditsiinitehnika üliõpilane
Biofeedback ja selle kasutamine meditsiinis.
(Biofeedback and its applications in medicine) 

D i s k u s s i o o n i d :
Järgnevad diskussioonid kohapeal algatatavatel teemadel.


Sektsiooni koosolek on lahtine.

Juhataja: Toomas Parve.


Ü l d i n e   e l e k t r o o n i k a s e k t s i o o n   toimub Rahvusvahelise Telekommunikatsioonipäeva puhul korraldatava konverentsi Ringhääling 2003 raames.
The General Electronics Section will be held in frames of the Conference Broadcasting 2003.


Vaadake ka / See also
Mõõte-elektroonika sektsiooni töökoosolek 16. mail 2003. / Meeting of the Electronic Mesurements Section on May 16, 2003.
17. mail 2002 toimunud eelmine töökoosolek ja "Workshop(s) on Electronics 2002".
The preceeding meeting on May 17, 2002 and the "Workshop(s) on Electronics 2002".


Töökoosolek on ühtaegu ka 2003. aasta Workshop(s) on Electronics'i Biomeditsiinielektroonika alane workshop.
This meeting will be taken as the Workshop on Biomedical Electronics, one of the WorkShop(s) on Electronics to be held in the year 2003.



Fax: +372 6202151       Phone: +372 6202160       E-mail: parveto@edu.ttu.ee.
Postiaadress:   EEÜ Biomeditsiinielektroonika sektsioon (BMES).
Môôte-elektroonika ôppetool, Elektroonikainstituut, Tallinna Tehnikaülikool
Ehitajate tee 5,  19086 Tallinn,  Estonia
( Võib kasutada ka Elektroonikaühingu üldist postiaadressi: BMES, EEÜ, p.k. 6, 10502 Tallinn, Estonia )

BMES  töögrupid:
Bioimpedantsi töögrupp - juht: Mart Min;
Elektropunktuuri töögrupp - juht: Toomas Parve.              


Teised  elektroonikasektsioonid:
Mõõte-elektroonika sektsioon   - juhataja: Mart Min;
Mikroelektroonika sektsioon   - juhataja: Toomas Rang.


The WWW-site (URL) of this page is http://elve.le.ttu.ee/EEU-Elec/BMEs/Meetings/030516.htm.

Koostas: Toomas Parve,   26.08.2002.   Last revised: 15.05.2003. T.Parve.